De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals l, consento que les meves dades siguin incorporades a un fitxer responsabilitat de BAILONGU SL i que siguin tractades amb la finalitat de controlar i mantenir l'actual relació contractual i de serveis.

De la mateixa manera, autoritzo la captació d'imatges de la meva persona i autoritza la l'exposició d'aquestes imatges a BAILONGU SL amb la finalitat específica d'edició de pàgina web, xarxes socials o mitjans de comunicació responsabilitat de BAILONGU SL. Autoritzo l’exposició d’aquestes imatges a les instal·lacions de BAILONGU S.L.

L’obtenció i validesa del Carnet Bailongu implica l’acceptació de rebre informació de l’escola mitjançant l’adreça electrònica facilitada.

Així mateix, declaro haver estat informat sobre la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les meves dades, mitjançant escrit, acompanyat de còpia del document oficial que acrediti la meva identitat, dirigit a BAILONGU SL , a través de correu electrònic a l'adreça , indicant en la línia de Assumpte el dret que desitjo exercitar, o mitjançant correu ordinari remès a Passatge d'Utset 11-13. 08013 (Barcelona).

Estic d'acord amb la política de privacitat i he llegit l'avís legal.