Condicions generals


1. Condicions generals

La simple acceptació de la compra mitjançant la confirmació de la comanda realitzada implica que vostè accepta les presents condicions, que regiran, en defecte de condicions particulars, la relació establerta entre vostè i Bailongu, S.L. (d'ara endavant "Bailongu").

Les dades mercantils de "Bailongu" són les següents:

El titular del website www.bailongu.com (en endavant “el lloc web”) és Bailongu S.L., amb CIF B-63568133 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona el 26/05/93, Tom 36756, Full 285506, Foli 146. i domicili social a Passatge d’Utset, 11-13, Barcelona. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és .

Es posa a disposició de l'usuari el telèfon 932 471 602 i l'adreça de correu electrònic per resoldre qualsevol dubte que pogués sorgir respecte a les condicions presents.

1. Àmbit d'aplicació:

a) Les presents condicions generals regiran la relació comercial establerta entre vostè i Bailongu, formalitzada per l'execució d'una comanda, ús dels serveis, compra o sol·licitud dels productes o serveis que el titular del lloc web ofereix a través del mateix. Els serveis o productes s'ofereixen des del lloc web assignat al domini www.bailongu.com, per la qual cosa qualsevol compra efectuada fora d'aquest espai no vincularà a Bailongu.

b) El lloc web ofereix als alumnes cursos de ball organitzats per Bailongu, així com altres serveis i productes associats al ball.

2. Acceptació i vigència de les Condicions Generals:

a) L'ús del lloc web implica l'expressa i plena acceptació de les condicions aquí exposades, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se a alguns dels serveis oferts per Bailongu i que es descriuen en el moment de la inscripció.

b) Bailongu es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense previ avís l'oferta de productes i preus del lloc web o qualsevol altre aspecte d'aquest avís legal, incloses les condicions de contractació, si bé aquestes modificacions han de respectar les operacions ja realitzades amb els alumnes.

c) La utilització de certs serveis oferts als alumnes a través del lloc web pot trobar-se sotmesa a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i / o modifiquen les presents condicions generals. Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, l'alumne ha de llegir atentament i acceptar així mateix les corresponents condicions particulars pròpies.

2. informació sobre els productes

En cada presentació del producte ofert al lloc web es descriuen les característiques dels mateixos. Si desitja més informació al voltant dels mateixos pot sol·licitar-la per correu electrònic

3. Forma d’efectuar la compra

Bailongu estableix el present procediment per efectuar l'adquisició de productes i serveis a través del seu lloc web.

1.Registre

L'alumne que desitgi contractar algun dels cursos de ball oferts en el lloc web haurà d'acceptar les condicions de contractació, assumint la condició d’ALUMNE i completant el procés de registre.

Tota la informació que faciliti l'alumne haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'alumne garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui. De la mateixa manera, serà responsabilitat de l'alumne mantenir tota la informació facilitada a Bailongu permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment a la situació real de l'alumne. En tot cas l'alumne serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Bailongu o a tercers per la informació que faciliti.

El registre d’usuari es pot fer de manera prèvia a la compra, fent clic al botó “Registra’t” o “Identifica’t” o en el moment d’iniciar el procés de compra. En aquest cas, una vegada localitzat el curs que l’alumne desitja cursar cal fer clic a l’opció “Inscripció” que correspongui i apareixerà una pantalla amb dues opcions:

a) Identificació – “Ja sóc usuari”: Si l’alumne ja s'ha registrat anteriorment a Bailongu, caldrà que teclegi el seu correu electrònic i la seva paraula clau i marqui el botó "Entrar". Les seves dades seran localitzades a la nostra base de dades i podrà continuar amb el procediment de compra. 
Si ha oblidat la seva contrasenya, haurà de fer clic a la secció "No recordares la teva contrasenya?". Des d'allí, simplement introduint la seva adreça de correu electrònic se li enviarà un recordatori de la seva paraula clau al seu correu electrònic perquè pugui identificar-se. 

b) Registre – “Usuari nou”: Si és la primera vegada que compra a Bailongu i no s'ha registrat prèviament, l’alumne haurà de fer clic al botó "Registrar-se". L'alumne haurà de completar el formulari de registre, amb tots els camps previstos a aquest efecte, acceptar als avisos legals previstos a aquest efecte i fer clic al botó “Confirmar”.
Per poder continuar amb el procés de compra caldrà activar el compte d’usuari fent clic a l’enllaç que s’haurà enviat al compte de correu electrònic facilitat. Un cop feta l’activació podrà continuar amb el procés de compra.

c) Inscripció en parella: Si el curs sol·licitat és d’una inscripció en parella, caldrà que l’alumne introdueixi l’adreça electrònica de la parella. Si la parella ja és usuària registrada podrà seguir amb el procés de compra. Un cop identificats els dos alumnes apareixerà una pantalla on l’alumne que està realitzant la inscripció haurà de decidir si vol pagar el seu curs, fent clic al botó “El meu curs” o si vol pagar el curs dels dos membre de la parella, fent clic al botó “El meu i el de la meva parella”.
Si la parella no està registrada caldrà fer-ho clicant a la secció “Registra-la aquí” i completar el procés de registre de la parella. Si l’alumne no té parella no podrà continuar el procés i caldrà dirigir-se a l’opció d’inscripció individual que li correspongui o bé seleccionar un altre curs.

2. Procés de compra

Cistella de compra
Una vegada identificat l’alumne o alumnes apareixerà la cistella de compra, en la que apareixerà el detall del curs seleccionat. En aquesta cistella de compra l’alumne podrà aplicar aquells descomptes disponibles així com verificar i editar la seva compra.
A partir d’aquí tindrà dues opcions: continuar buscant nous cursos, fent clic al botó “Mirar més cursos” o bé prosseguir amb la compra, fent clic al botó “Continuar amb la compra”.

Pagament
L’alumne haurà de fer el pagament pel sistema de:

Targeta: l’alumne haurà de fer clic al botó “Targeta”, i fer el pagament a través del TPV virtual de l’entitat bancària. Caldrà omplir les dades de la targeta que li sol·licitin, i automàticament es carregarà l'import en el compte. Aquestes dades viatjaran de forma encriptada a l'entitat bancària corresponent, garantint així la seguretat dels mateixos. Així doncs, Bailongu manifesta que no té accés a dades confidencials relatives al medi de pagament, i per tant tampoc els emmagatzema. Únicament el Banc de Sabadell té accés a aquestes dades a mode de gestió dels pagaments i cobraments que són inaccessibles a altres tercers. Un cop realitzat el pagament l’alumne podrà imprimir un comprovant de la compra realitzada.

En tots els sistemes de pagament serà obligatori el NIF de la persona que accedeix al pagament de la compra.

3. Preus, pagaments, devolucions, anul·lacions

Preus
Els preus dels cursos són els que s’estipulen de manera específica per a cada curs, podent-se aplicar els descomptes que corresponguin en cada cas.
Els preus i les mensualitats no podran ser modificades per Bailongu durant la realització del curs però sí en la renovació del següent curs de manera que l'alumne pugui decidir si vol continuar acceptant les noves quotes.

Pagaments
En cap cas es començarà un curs sense haver fet efectiva la totalitat de l’import corresponent.
L’alumne que abona la inscripció declara la seva conformitat total amb les normes i condicions de compra de Bailongu. En el cas dels alumnes menors d'edat, aquestes normes seran confirmades per la mare, pare o tutor/a legal a càrrec d'aquest menor.

Bailongu acceptarà les següents formes de pagament per a les compres efectuades en el seu portal d'acord amb les condicions establertes aquí:

Targeta/Passarel·la de pagament (integrada de Banc de Sabadell): servirà per pagar els cursos i altres productes i serveis que apareguin disponibles en el moment de la compra.

Els compradors hauran de notificar a Bailongu qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant un mail a o via telèfon als números 932 471 602, en el menor termini de temps possible per què Bailongu pugui realitzar les gestions oportunes.

Devolucions, anul·lacions
Un cop efectuat el pagament no es retornaran els diners per cap motiu. Excepte si Bailongu anul·la el curs o activitat prevista. En aquest cas es procedirà a la devolució íntegra de l'import abonat.
Un cop realitzat el pagament, en el cas que l’alumne volgués fer un canvi de curs dintre del mateix quadrimestre, per un altre de valor igual o inferior, i sempre atenent a la disponibilitat que estableixi Bailongu, l’alumne haurà de sol·licitar el canvi d'activitat de manera presencial a la secretaria de l’escola.

4. - PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL I DRET D'IMATGE

Veure l’apartat Avis legal: http://www.bailongu.com/avis-legal

5. propietat intelectual

Veure l’apartat Avis legal: http://www.bailongu.com/avis-legal

6. ÚS DEL SERVEI I RESPONSABILITATS

Bailongu no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

1. Errors o retards en l'accés al lloc web per part de l’alumne a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causa de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de la Societat.

2. Errors o incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrany o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

3. Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part de l'Usuari Registrat.