Exposició 150 anys de ball a Barcelona: locals per ballar

L’aportació de l’Escola Bailongu a la història de 150 anys de ball a Barcelona ha pres enguany el títol de Locals per ballar.  Sota aquest nom són tractats de manera genèrica els diversos tipus de locals que han acollit ball a la ciutat de Barcelona, però que no poden ser considerats sales de ball.

Locals per ballar són tots aquells espais sota sostre que, degudament delimitats i sovint agençats o engalanats, a més del seu ús normal i habitual, fan la funció temporalment de sala de ball.  Acostumen a ser mínimament amplis, es procura que tinguin un sòl apte per a ballar-hi, i s’hi valoren els serveis complementaris disponibles (guardaroba, serveis sanitaris, espai per a beure i menjar, sala de descans i altres).

Si fem un repàs als llocs on els barcelonins hem pogut ballar, veurem que la varietat de locals que ens han acollit històricament és diversa, àmplia i curiosament diferent.  Més enllà de les anomenades sales de ball -l’únic espai especialitzat en aquesta activitat-, els barcelonins hem ballat i ballem a locals destinats a la restauració (hotels, cafès i restaurants); a edificis destinats a grans mostres o exposicions; a les dependències d’entitats, associacions i institucions de tota mena; a teatres, envelats, edificis professionals, etc.

Els Locals per ballar es presenten reunits temàticament, amb un darrer apartat o calaix de sastre dedicat als que s’han usat puntualment per ballar.  Cada un dels apartats pot ser estudiat de forma monogràfica i, per tant, amb un tractament aprofundit en properes edicions de 150 anys de ball a Barcelona.

Locals per ballar: Els envelats; Els teatres; Les entitats, societats i associacions;Els cafès, restaurants i hotels

setembre 2001